Contractenrecht

Een overeenkomst of contract moet vooral helder en duidelijk zijn. Vaak ontstaan problemen tussen contractpartijen wanneer een van de partijen contractueel vastgelegde afspraken niet nakomt. 

Wij staan onze klanten bij in uiteenlopende contractrechtelijke zaken. Hieronder worden enkel voorbeelden genoemd. Neem contact op voor meer informatie. 

Onrechtmatige daad
Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt. Om een geslaagd beroep te kunnen doen op onrechtmatige daad dient aan de volgende vijf vereisten te zijn voldaan: onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit.

Sluiten en beëindigen van overeenkomsten
Dankzij contractsvrijheid mogen partijen wie, waarover en wanneer zij willen contracteren, met uitzondering van de in de wet gestelde grenzen. Het is wel aan te raden belangrijke afspraken op papier te zetten, zodat achteraf kan worden bewezen wat er precies is afgesproken.

Wanprestatie
Als een contractspartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen heeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De tekortkoming dient de ontbinding wel te rechtvaardigen. Verder dient de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk te zijn of dient de tekortkomende partij ‘in verzuim’ te zijn.

Andere voorbeelden van contractenrecht: