Sluiten en beëindigen van overeenkomsten

Het beginsel van contractsvrijheid vormt een belangrijke basis voor het overeenkomstenrecht. Dit beginsel geeft partijen de vrijheid te contracteren met wie, waarover en wanneer zij willen, met uitzondering van de in de wet gestelde grenzen. Overeenkomsten kunnen in beginsel vormvrij worden gesloten, hetgeen betekent dat overeenkomsten zowel mondeling als schriftelijk kunnen worden aangegaan. Wel is het vanuit bewijsrechtelijk oogpunt aan te raden belangrijke afspraken op papier te zetten, zodat achteraf kan worden bewezen wat er precies is afgesproken.

Totstandkoming van overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod en de aanvaarding daarvan. In zijn algemeenheid geldt dat zowel bij de aanbiedende partij als bij de aanvaardende partij sprake dient te zijn van een wil en een daarmee overeenstemmende verklaring (‘wilsverklaring’).

Er is sprake van een aanbod wanneer een voorstel wordt gedaan tot het sluiten van een overeenkomst. Het aanbod dient de essentiële elementen van de overeenkomst te bevatten. Bij een voorstel tot het aangaan van een koopovereenkomst zijn bijvoorbeeld soort, hoeveelheid en koopprijs de voornaamste elementen. Een overeenkomst komt vervolgens tot stand wanneer de andere partij het aanbod heeft aanvaard.

Indien de aanvaarding van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod. Dit is anders als de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten afwijkt en de oorspronkelijke aanbieder niet direct bezwaar maakt tegen de verschillen.

Beëindiging van overeenkomsten
Overeenkomsten kunnen op verschillende manieren eindigen dan wel worden beëindigd. De wijze van beëindiging is afhankelijk van de (aard van de) betreffende overeenkomst. Hieronder wordt op hoofdlijnen een drietal beëindigingsmogelijkheden toegelicht.

Opzegging
In sommige gevallen bepaalt de wet dat een overeenkomst kan worden opgezegd, zoals bij de huurovereenkomst en de arbeidsovereenkomst. Voor veel (soorten) overeenkomsten, waaronder onbenoemde (duur)overeenkomsten, is opzegging echter niet in de wet geregeld. Er zal in die gevallen in de overeenkomst zelf moeten worden gekeken of een dergelijke opzegmogelijkheid is overeengekomen, en zo ja, onder welke voorwaarden kan worden opgezegd. Ingeval er in een duurovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan geen tussentijdse opzegmogelijkheid is overeengekomen, kan deze overeenkomst volgens de Hoge Raad in beginsel (toch) worden opgezegd. Wel kunnen de redelijkheid en billijkheid volgens de Hoge Raad met zich brengen dat voor de opzegging een zwaarwegende grond moet zijn, er een opzegtermijn in acht moet worden genomen en een schadevergoeding moet worden betaald aan de opgezegde partij.

Ontbinding
Ontbinding kan via de rechter of buitengerechtelijk middels het verzenden van een schriftelijke verklaring. De overeenkomst eindigt op het moment van de ontbinding. Na ontbinding ontstaat er tussen partijen een ongedaanmakingsverbintenis en dienen de reeds ontvangen prestaties ongedaan gemaakt te worden, bijvoorbeeld door het retourneren van een geleverd product. Wanneer ongedaanmaking niet (meer) mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer het product al is doorgeleverd of gebruikt, dan treedt daarvoor een vergoeding in de plaats. Omdat dit rechtsgevolg niet altijd wenselijk is, is het raadzaam om ook alternatieven voor ontbinding van de overeenkomst te bekijken, zoals het opschorten van de eigen prestaties, vorderen van nakoming of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.

Vernietiging
Indien een overeenkomst tot stand komt door bedreiging, bedrog of misbruik van omstandigheden, dan is de overeenkomst vernietigbaar. Hetzelfde geldt voor het geval een overeenkomst onder invloed van dwaling (onjuiste voorstelling van zaken) tot stand is gekomen. De vernietiging kan schriftelijk geschieden en heeft, in tegenstelling tot ontbinding, terugwerkende kracht.

Today Advocaten te Eindhoven | Sluiten en beëindigen van overeenkomsten
Bij Today Advocaten te Eindhoven bent u aan het juiste adres voor advies en bijstand ter zake het sluiten en beëindigen van overeenkomsten. Voor meer informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.