Stichting

Een stichting is een rechtspersoon die geen leden kent. De stichting beoogt met behulp van een daartoe bestemd vermogen een in de statuten vermeld doel te verwezenlijken. Uitkeringen aan oprichters of aan mensen die deel uitmaken van organen van de stichting zijn niet toegestaan. Wel mag een stichting uitkeringen doen aan derden, indien die uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben.

Oprichting stichting
Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte. De akte bevat de statuten van de stichting. De statuten bevatten de interne regels die gelden voor de stichting. De stichting moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Conform de wet moeten de statuten het volgende inhouden:

  • de naam van de stichting, met het woord stichting als deel van de naam;
  • het doel van de stichting;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
  • de bestemming van het overschot na vereffening van de stichting in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.

Bestuur stichting
Een stichting heeft een bestuur, maar geen leden. De bestuurders van een stichting kunnen een vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden. Ook kan een stichting personeel in dienst nemen. Ook kan er een raad van toezicht worden ingesteld.

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De statuten kunnen de bevoegdheid tot vertegenwoordiging ook toekennen aan een of meer bestuurders. Zij kunnen bepalen dat een bestuurder de stichting slechts met medewerking van een of meer anderen mag vertegenwoordigen.

Bestuurders van de stichting zijn in principe niet privé aansprakelijkvoor de schulden van de stichting. Er zijn wel uitzonderingen. Bijvoorbeeld ingeval van wanbestuur en indien de stichting niet is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De statuten van de stichting kunnen door haar organen slechts worden gewijzigd, indien de statuten daartoe de mogelijkheid bieden. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Today Advocaten te Eindhoven | Stichting
De advocaten van Today Advocaten adviseren en procederen over uiteenlopende kwesties rondom stichtingen, waaronder geschillen tussen de stichting en haar bestuurders, aansprakelijkheid van bestuurders en geschillen met derden. Mocht u vragen hebben over de stichting, twijfel dan niet om contact met een van onze advocaten op te nemen