Contractenrecht

Contractenrecht advocaat Eindhoven

Een overeenkomst of contract moet vooral helder en duidelijk zijn. Vaak ontstaan problemen tussen contractpartijen wanneer een van de partijen contractueel vastgelegde afspraken niet nakomt. Daardoor kan de andere partij schade lijden. Onze advocaten hebben ruime ervaring en specialistische kennis op het gebied van contractenrecht.  

Wij staan onze klanten bij in uiteenlopende contractrechtelijke zaken. Hieronder worden enkel voorbeelden genoemd. Neem contact op met een van onze advocaten contractenrecht in Eindhoven voor meer informatie. 

Onrechtmatige daad

Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, is verplicht de schade te vergoeden die de ander dientengevolge lijdt. Om een geslaagd beroep te kunnen doen op onrechtmatige daad dient aan de volgende vijf vereisten te zijn voldaan: onrechtmatige daad, toerekenbaarheid, schade, causaliteit en relativiteit. Lees meer….

Sluiten en beëindigen van overeenkomsten

Het beginsel van contractsvrijheid vormt een belangrijke basis voor het overeenkomstenrecht. Dit beginsel geeft partijen de vrijheid te contracteren met wie, waarover en wanneer zij willen, met uitzondering van de in de wet gestelde grenzen. Lees meer….

Wanprestatie

Als een contractspartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen heeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De tekortkoming dient de ontbinding wel te rechtvaardigen. Verder dient de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk te zijn of dient de tekortkomende partij ‘in verzuim’ te zijn. Lees meer….

Andere voorbeelden van contractenrecht: