Wanprestatie

Contractenrecht advocaat Eindhoven

Indien een contractspartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen (wanprestatie), heeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De tekortkoming dient de ontbinding wel te rechtvaardigen. Ook dient de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk te zijn of dient de tekortkomende partij ‘in verzuim’ te zijn.

Ingebrekestelling

Hoofdregel is dat het verzuim pas intreedt nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld om zijn wanprestatie te herstellen. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar een termijn wordt gesteld waarbinnen hij (alsnog) aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Wanneer binnen deze gestelde termijn de contractuele verplichtingen niet alsnog zijn nagekomen, treedt het verzuim in. Verzuim kan ook intreden als er sprake is van overschrijding van een fatale termijn of ingeval uit mededelingen of gedragingen van de schuldenaar blijkt dat hij niet gaat nakomen.

Ontbinding contract

Vervolgens is het mogelijk de overeenkomst te ontbinden (en eventueel schadevergoeding te vorderen). Dit kan via de rechter of buitengerechtelijk middels het verzenden van een schriftelijke verklaring. De overeenkomst eindigt op het moment van de ontbinding. Na de ontbinding ontstaat er tussen partijen een zogenaamde  ongedaanmakingsverbintenis. Wanneer ongedaanmaking niet (meer) mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer het niet betaalde product al door de schuldenaar is doorgeleverd of is gebruikt, dan treedt daarvoor een schadevergoeding in de plaats.

Omdat dit rechtsgevolg (de consequentie van ontbinding) niet altijd wenselijk is, is het raadzaam om vooraf ook de alternatieven voor ontbinding van de overeenkomst te bekijken. Bijvoorbeeld het opschorten van de eigen prestaties, vorderen van nakoming van de overeenkomst of het gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.

Today Advocaten te Eindhoven | Wanprestatie – Tekortkoming in de nakoming

Bij Today Advocaten te Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies en bijstand ter zake wanprestatie c.q. tekortkoming in de nakoming. Voor meer informatie kun je contact met ons kantoor opnemen. Onze specialisten contractenrecht staan je graag te woord.