Wanprestatie

Indien een contractspartij tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen c.q. wanpresteert, heeft de wederpartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De tekortkoming dient de ontbinding wel te rechtvaardigen. Verder dient de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk te zijn of dient de tekortkomende partij ‘in verzuim’ te zijn.

Hoofdregel is dat verzuim pas intreedt nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld om zijn wanprestatie te herstellen. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar een termijn wordt gesteld waarbinnen hij (alsnog) aan zijn contractuele verplichtingen kan voldoen. Wanneer binnen deze termijn de contractuele verplichtingen niet alsnog zijn nagekomen, treedt het verzuim in. Verzuim kan ook intreden als er sprake is van overschrijding van een fatale termijn of indien uit mededelingen of gedragingen van de schuldenaar blijkt dat hij niet gaat nakomen.

Vervolgens is het mogelijk de overeenkomst te ontbinden (en eventueel schadevergoeding te vorderen). Dit kan via de rechter of buitengerechtelijk middels het verzenden van een schriftelijke verklaring. De overeenkomst eindigt op het moment van de ontbinding. Na ontbinding ontstaat er tussen partijen een ongedaanmakingsverbintenis. Wanneer ongedaanmaking niet (meer) mogelijk is, bijvoorbeeld wanneer het product al is doorgeleverd of gebruikt, dan treedt daarvoor een vergoeding in de plaats. Omdat dit rechtsgevolg niet altijd wenselijk is, is het raadzaam om ook alternatieven voor ontbinding van de overeenkomst te bekijken, zoals het opschorten van de eigen prestaties, vorderen van nakoming of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.

Today Advocaten te Eindhoven | Wanprestatie – Tekortkoming in de nakoming
Bij Today Advocaten te Eindhoven bent u aan het juiste adres voor advies en bijstand ter zake wanprestatie c.q. tekortkoming in de nakoming. Voor meer informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.