Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Contractenrecht advocaat Eindhoven

Wettelijke rente en wettelijke handelsrechte is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens te laat betalen. Dit betekent dat naast de hoofdsom (en de buitengerechtelijke incassokosten) ook de wettelijke (handels)rente op de schuldenaar kan worden verhaald wanneer hij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet.

Bij buitengerechtelijke incasso zaken vorderen wij namens onze klanten dan ook altijd tevens de wettelijke (handels)rente of contractuele rente (en de buitengerechtelijke incassokosten) van de debiteur. Meer informatie over onze buitengerechtelijke incasso diensten….. 

Wettelijke rente

De wettelijke rente is pas door de schuldenaar (natuurlijk persoon) verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is.

Hoofdregel is dat verzuim pas intreedt nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar een termijn wordt gesteld waarbinnen hij (alsnog) aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien binnen deze termijn niet alsnog is betaald, treedt het verzuim in.

Verzuim kan ook intreden als er sprake is van overschrijding van een fatale termijn of indien uit mededelingen of gedragingen van de schuldenaar blijkt dat hij niet gaat nakomen.

Wettelijke handelsrente

Bij handelsovereenkomsten is niet de wettelijke rente, maar de wettelijke handelsrente van toepassing. Handelsovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen bedrijven (en overheidsinstanties) onderling.

Voor de verschuldigdheid van de wettelijke handelsrente is geen verzuim vereist. De wettelijke handelsrente is verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling.

Ingeval geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke handelsrente verschuldigd: (i) vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen, of (ii) indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de prestatie is ontvangen.

De wettelijke handelsrente is (veel) hoger dan de wettelijke rente (respectievelijk circa circa 8% en 2%).

Today Advocaten te Eindhoven | Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Voor meer informatie over wettelijke (handels)rente kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.