Agentuurovereenkomst

Ondernemingsrecht advocaat Eindhoven

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn.

Aangaan en beëindigen van een agentuurovereenkomst

Bij het aangaan en beëindigen van een agentuurovereenkomst is het raadzaam om te letten op:

Provisie

De handelsagent heeft recht op provisie wanneer door zijn bemiddeling overeenkomsten worden gesloten. Het komt in de praktijk geregeld voor dat partijen geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over provisie, althans dit niet goed hebben vastgelegd. In dat geval kunnen er discussies ontstaan over de vraag hoe de provisie moet worden berekend en op welk moment de provisie door de principaal is verschuldigd (bij het sluiten van de overeenkomst of na betaling door de uiteindelijke klant?). Het is dan ook raadzaam om in de agentuurovereenkomst duidelijk vast te leggen in welke gevallen en onder welke voorwaarden de handelsagent recht heeft op provisie.

Exclusiviteit

Ingeval er exclusiviteit wordt afgesproken is de handelsagent als enige gerechtigd om overeenkomsten te sluiten in het overeengekomen gebied. Indien de principaal geen volledige exclusiviteit wil geven aan de handelsagent om in een bepaald gebied overeenkomsten te sluiten ofwel de principaal (ook) zelf gerechtigd wil blijven om in dat gebied overeenkomsten te sluiten zal dit overeengekomen moeten worden.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in de agentuurovereenkomst beoogt concurrentie door de handelsagent na afloop van de overeenkomst te voorkomen. Een concurrentiebeding dient schriftelijk te zijn overeengekomen. Verder dient het beding te zien op de type werkzaamheden en op het werkgebied (of klantenkring) dat viel onder de reikwijdte van de agentuurovereenkomst.

Opzegging

Ingeval de agentuurovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, eindigt deze van rechtswege door het verstrijken van de termijn.

Indien de agentuurovereenkomst is aangegaan voor een onbepaalde tijd (of voor een bepaalde tijd met recht van tussentijdse opzegging), dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de overeengekomen opzeggingstermijn. Wel dient hierbij aan de wettelijke (minimum)vereisten te worden voldaan, namelijk: de overeengekomen opzegtermijn in het eerste jaar is minimaal één maand, in het tweede jaar minimaal twee maanden en in de volgende jaren minimaal drie maanden. Ingeval partijen langere termijnen zijn overeengekomen, mogen deze voor de principaal niet korter zijn dan voor de handelsagent.

Ingeval partijen geen opzeggingstermijn zijn overeengekomen geldt de wettelijke opzeggingstermijn, welke termijnen afhankelijk zijn van de duur van de overeenkomst. In die gevallen zal de opzeggingstermijn vier maanden bedragen, vermeerderd met een maand na drie jaren looptijd van de overeenkomst en met twee maanden na zes jaren.

Ingeval de agentuurovereenkomst in strijd met de wettelijke opzeggingsregeling is beëindigd, kan de handelsagent aanspraak maken op schadevergoeding.

Klantenvergoeding (Goodwillvergoeding)

In bepaalde gevallen heeft handelsagent bij het einde van de agentuurovereenkomst recht op een vergoeding. Dit wordt ‘klantenvergoeding’ of ‘goodwillvergoeding’ genoemd. De handelsagent heeft recht op een klantenvergoeding/goodwillvergoeding ingeval: (i) de handelsagent nieuwe klanten voor de principaal heeft aangebracht of de overeenkomsten met de bestaande klanten aanmerkelijk heeft uitgebreid en de overeenkomsten met deze klanten de principaal nog aanzienlijke voordelen opleveren, en (ii) de betaling van deze vergoeding, gelet op alle omstandigheden, billijk is. Het bedrag van de klantenvergoeding/goodwillvergoeding is maximaal de provisie van één jaar, berekend naar het gemiddelde van de laatste vijf jaren.

De handelsagent heeft geen recht op een klantenvergoeding/goodwillvergoeding indien (i) de beëindiging van de agentuurovereenkomst het gevolg is van een dringende reden, waarvan de handelsagent een verwijt valt te maken, (ii) de handelsagent de agentuurovereenkomst beëindigt, tenzij deze beëindiging wordt gerechtvaardigd door omstandigheden die de principaal kunnen worden toegerekend, of wordt gerechtvaardigd door leeftijd, invaliditeit of ziekte van de handelsagent, op grond waarvan redelijkerwijs niet meer van hem kan worden gevergd dat hij zijn werkzaamheden voortzet en (iii) de overeenkomst is beëindigd door de handelsagent, overeenkomstig een afspraak met de principaal, zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de agentuurovereenkomst aan een derde overdraagt.

Agentuurovereenkomst of Distributieovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is, zoals hierboven beschreven, een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning (provisie) bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn. Het verschil met de distributieovereenkomst is dat bij die overeenkomst de koopovereenkomsten door de distributeur op eigen naam worden gesloten. Hij kan de producten vervolgens zelfstandig doorverkopen.

Today Advocaten te Eindhoven | Agentuurovereenkomst

Omdat de financiële belangen bij zowel het aangaan van een agentuurovereenkomst als het beëindigen van een agentuurovereenkomst groot zijn, is het aan te bevelen om tijdig door een ter zake deskundige advocaat te worden geadviseerd.

Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies en bijstand bij het opstellen van agentuurovereenkomsten en bij het beëindigen van agentuurovereenkomsten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.