Vereniging

Ondernemingsrecht advocaat Eindhoven

De vereniging is een rechtspersoon met leden die is gericht op een bepaald doel. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. De wet onderscheidt twee soorten verenigingen (i) de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en (ii) de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid.

Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is bij notariële akte opgericht. De vereniging moet worden ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. In de oprichtingsakte zijn de statuten van de vereniging opgenomen. De statuten bevatten de interne regels die gelden voor de vereniging.

Conform de wet moeten de statuten het volgende inhouden:

  • de naam en de gemeente in Nederland waar zij haar zetel heeft;
  • het doel;
  • de verplichtingen die de leden hebben;
  • de wijze van bijeenroeping van de algemene vergadering;
  • de wijze van benoeming en ontslag van de bestuurders;
  • de bestemming van het batig saldo van de vereniging in geval van ontbinding, of de wijze waarop de bestemming zal worden vastgesteld.
  • De bestuurders zijn in principe niet privé aansprakelijk voor schulden van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Verder kan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, in tegenstelling tot de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid, registergoederen (onroerende zaken) in eigendom verkrijgen.

Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Alle verenigingen die niet volledig rechtsbevoegd zijn, zijn verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid. De verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid is niet bij notariële akte opgericht. Bestuurders van deze verenigingen zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor de verplichtingen van de vereniging. Verder kunnen deze verenigingen geen registergoederen (onroerende zaken) in eigendom verkrijgen.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan worden omgezet in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid indien de statuten worden opgenomen in een notariële akte.

Vereniging: Leden en bestuur

Het bestuur beslist over de toelating van een lid en kan bij niet-toelating de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk. De leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem.

Het lidmaatschap eindigt (i) door de dood van het lid, (ii) door opzegging door het lid, (iii) door opzegging door de vereniging, (iv) door ontzetting (ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt).

Het bestuur wordt uit de leden benoemd. De statuten kunnen echter bepalen dat bestuurders ook buiten de leden kunnen worden benoemd. De benoeming geschiedt door de algemene ledenvergadering. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst.

De vereniging eindigt doordat (i) de algemene ledenvergadering de vereniging opheft (ontbinden); (ii) er geen leden meer zijn of (iii) ingeval van een faillissement. De regels voor het ontbinden van de vereniging en de verdere afwikkeling staan in de statuten beschreven.

Today Advocaten te Eindhoven | Vereniging

De advocaten van Today Advocaten adviseren en procederen over uiteenlopende kwesties rondom verenigingen, waaronder geschillen tussen de vereniging en haar bestuurders en/of leden, aansprakelijkheid van bestuurders en het ontbinden van verenigingen. Neem contact op met een van onze advocaten.