Dagvaarding

Procesrecht advocaat Eindhoven

Een dagvaardingsprocedure vangt aan met een dagvaarding. Een dagvaarding is een schriftelijke oproeping om voor de civiele rechter te verschijnen.

Inhoud dagvaarding

De dagvaarding bestaat uit een aantal onderdelen. Zo dient in de dagvaarding de eis en de gronden van de eis (de juridische grondslag van de vordering) uiteengezet te worden. Daarnaast dient in de dagvaarding te worden aangegeven over welke bewijsmiddelen en getuigen de eiser beschikt om de in de dagvaarding gestelde feiten te bewijzen. Ook dient het verweer van de gedaagde in de dagvaarding te worden opgenomen en te worden weerlegd.

Verder dienen in de dagvaarding -onder meer- de namen en woonplaatsen van de eiser en de gedaagde te worden opgenomen en dient de datum waarop de gedaagde voor de rechter moet verschijnen te worden vermeld.

Dagvaardingsprocedure: Dagvaarden

De dagvaarding wordt door een advocaat opgesteld en vervolgens door de deurwaarder aan de gedaagde partij uitgebracht (betekend). Dit laatste moet uiterlijk één week voor de eerste (in de dagvaarding genoemde) roldatum gebeuren. De roldatum is de dag waarop de gedaagde zich (schriftelijk) bij de rechtbank moet hebben gemeld. In de dagvaarding staat vermeld of de gedaagde dit zelf mag doen (kantonzaken) of dat hij verplicht is om een advocaat in de arm te nemen (rechtbankzaken).

Nadat de dagvaarding aan de gedaagde is betekend, moet de dagvaarding voor de eerste roldatum door de (advocaat van de) eiser bij de rechtbank worden aangebracht. De dagvaardingsprocedure is daarmee aangevangen en vanaf dat moment is de eiser griffierechten verschuldigd.

Dagvaardingsprocedure: Verstekvonnis

Ingeval de gedaagde niet in de procedure verschijnt of verzuimt een advocaat in te schakelen die zich namens hem in de procedure stelt, zal de rechter nagaan of aan de procedurele formaliteiten is voldaan. Wanneer de eiser aan de procedurele vereisten heeft voldaan, zal de rechter de vordering van de eiser toewijzen in een verstekvonnis, tenzij “deze de rechtbank onrechtmatig of ongegrond voorkomt”.

Indien de gedaagde die bij verstek is veroordeeld zich toch nog wil verweren, dan heeft hij de mogelijkheid om in verzet te gaan. De gedaagde dient dan de oorspronkelijke eiser te dagvaarden, waardoor de zaak wordt heropend bij dezelfde rechter die het verstekvonnis heeft gewezen.

Dagvaardingsprocedure: Verweer

Wanneer de gedaagde in de procedure verschijnt, krijgt hij in de regel zes weken de tijd voor het indienen van een conclusie van antwoord. In de conclusie van antwoord staat het verweer van de gedaagde opgenomen. Bij de conclusie van antwoord kan de gedaagde tevens een eis in reconventie (tegenvordering) instellen.

Dagvaardingsprocedure: Comparitie na antwoord

In alle zaken zal de rechter een comparitie na antwoord (zitting) bepalen, tenzij de zaak daarvoor niet geschikt is. Het doel van deze zitting is het inwinnen van inlichtingen door de rechter en partijen proberen tot een schikking te laten komen.

Ingeval partijen ter zitting een schikking bereiken, zal de procedure bij de rechtbank worden ingetrokken. Als op de zitting geen schikking wordt bereikt, zal de rechter een tussenvonnis (met bewijsopdracht) of een eindvonnis wijzen. Tegen een eindvonnis kan hoger beroep worden ingesteld.

Today Advocaten te Eindhoven | Dagvaarding

Wil je iemand dagvaarden of heb je een dagvaarding ontvangen? Schakel dan direct een advocaat in. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.