Verjaring van grond

Vastgoedrecht advocaat Eindhoven

Het komt geregeld voor dat personen zonder toestemming bezit nemen van gemeentegrond. Veelal zijn dit groenstroken die direct aan een perceel van een woonhuis grenzen. Meestal verzoekt de gemeente de bezitter om de -zonder recht of titel- in gebruik genomen grond te ontruimen, te kopen of te huren dan wel te erkennen dat de grond in eigendom aan de gemeente toebehoort.

In bepaalde gevallen kan de bezitter door verjaring eigenaar zijn geworden van de in bezit genomen gemeentegrond.

Hieronder wordt verkrijging en verlies van grond door (bevrijdende) verjaring toegelicht.

Bevrijdende verjaring

Artikel 3:105 BW bepaalt: ‘Hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de verjaring van de rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, verkrijgt dat goed, ook al was zijn bezit niet te goeder trouw.

Een rechtsvordering tot revindicatie/opeising van grond verjaart door het verloop van twintig jaren. De verjaringstermijn vangt aan op het moment dat de situatie onrechtmatig was (het moment dat het bezit werd verkregen zonder toestemming van de eigenaar/gemeente). Degene die bezitter is van de grond op het moment dat de rechtsvordering tot revindicatie is verjaard, wordt van rechtswege eigenaar van de grond. Hieronder wordt het begrip ‘bezit’ nader toegelicht.

Bezit

Bezit is het uitoefenen van de feitelijke macht over een goed met de pretentie rechthebbende te zijn. Inbezitneming van (gemeente)grond kan door het plaatsen van een schutting, hek, prikkeldraadafscheiding of een haag op de erfgrens (bezitsdaden). Het enkel snoeien of beplanten van de grond is over het algemeen niet voldoende.

Ingeval grond wordt gehuurd, gepacht of gebruikt met toestemming van de eigenaar/gemeente is geen sprake van inbezitneming. In die gevallen wordt het goed niet voor zichzelf maar voor een ander gehouden (op grond van onderlinge afspraken).

De bezitter dient te bewijzen dat hij gedurende minimaal twintig jaren de feitelijke macht over de grond heeft uitgeoefend met de pretentie om eigenaar te zijn. Getuigenverklaringen en oude foto’s kunnen bij de bewijslevering van pas komen.

Stuiting verjaring

De lopende verjaring van in bezit genomen grond kan (door de gemeente) worden gestuit. Dit dient te gebeuren middels een schriftelijke aanmaning aan de inbezitnemer te verzenden en (vervolgens) binnen zes maanden een stuitingshandeling, zoals het instellen van een revindicatievordering bij de rechtbank. Een lopende verjaring kan overigens ook worden gestuit door erkenning door de inbezitnemer van de grondeigendom van de gemeente.

Today Advocaten te Eindhoven | Verjaring van grond

Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies en juridische bijstand betreffende verjaring van grondeigendom. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.