Ontslag op staande voet

Arbeidsrecht advocaat Eindhoven

Ontslag op staande voet is een opzegging van de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang. De arbeidsovereenkomst eindigt dan per direct, zonder dat een opzegtermijn in acht behoeft te worden genomen.

Een ontslag op staande voet heeft voor de werknemer verregaande (financiële) gevolgen. Zo leidt een dergelijk ontslag tot een direct loonverlies en zal een WW-uitkering worden geweigerd. Om die reden dient er voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet aan een aantal strikte wettelijke vereisten voldaan te worden. Het (tijdig) in de arm nemen van een advocaat arbeidsrecht is dan ook wenselijk.

Dringende reden

Voor een geldig ontslag op staande voet is nodig dat er een dringende reden aanwezig is.

Als dringende redenen kan worden beschouwd zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De wet geeft voorbeelden van gedragingen die een dringende reden kunnen opleveren, zoals valsheid in geschrifte, diefstal, mishandeling en bedreiging.

Of er daadwerkelijk sprake is van een dringende reden hangt af van alle omstandigheden van het geval. De ernst van de dringende reden voor de werkgever zal worden afgewogen tegen de nadelige gevolgen van het ontslag op staande voet voor de werknemer. Er zal dus een belangenafweging moeten plaatsvinden. 

Onverwijlde mededeling

Voor een geldig ontslag op staande voet is verder vereist dat het ontslag onverwijld (binnen een zeer kort tijdsbestek) aan de werknemer is medegedeeld. Dit betekent dat de werkgever direct nadat hij bekend is geworden met de dringende reden moet overgaan tot het geven van ontslag op staande voet.

De werkgever mag de aanzegging van het ontslag op staande voet wel even uitstellen om een nader onderzoek in te stellen naar de feiten (om vast te stellen dat inderdaad aanleiding is voor een ontslag op staande voet). De werknemer zou in de tussentijd op non-actief kunnen worden gesteld.

De dringende reden van ontslag dient gelijktijdig met de onverwijlde opzegging aan de werknemer te worden medegedeeld. De werknemer moet namelijk kunnen weten waarom hij op staande voet wordt ontslagen. Het is aan te bevelen om een mondeling gegeven ontslag op staande voet direct (zorgvuldig) schriftelijk (bij voorkeur door een advocaat) te (laten) bevestigen. Het is namelijk niet mogelijk om ontslagredenen in een latere gerechtelijke procedure te wijzigen.

Aantasten ontslag op staande voet

De werknemer die zich niet kan vinden in het door de werkgever gegeven ontslag op staande voet, dient in rechte aannemelijk te maken dat niet is voldaan aan de vereisten. De werknemer kan in rechte verzoeken om het ontslag op staande voet te vernietigen of om een billijke vergoeding toe te kennen. Verder zou -in rechte- mogelijk aanspraak gemaakt kunnen worden op (achterstallig) loon en transitievergoeding.

In de praktijk komt het geregeld voor dat partijen het ontslag op staande voet omzetten in een beëindiging van de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden. Op die manier wordt geprobeerd de WW-aanspraken van de werknemer veilig te stellen. Proceskosten behoeven er dan niet te worden gemaakt en partijen lopen geen procesrisico. Let wel, ingeval partijen niet tot een schikking komen, dan zal de werknemer zich (tijdig) moeten wenden tot de kantonrechter.

Today Advocaten te Eindhoven | Ontslag op staande voet

Op zoek naar een advocaat arbeidsrecht in Eindhoven? Neem dan contact op met Today Advocaten. Onze advocaten verlenen advies en bijstand betreffende ontslag en ontslag op staande voet.