Zekerheidsrechten

Ondernemingsrecht advocaat Eindhoven

Zekerheidsrechten strekken ertoe de (terug)betaling van een (geld)vordering te verzekeren. Pand- en hypotheekrecht, bankgarantie en borgtocht zijn voorbeelden van zekerheidsrechten. Het is aan te bevelen een gespecialiseerde advocaat ondernemingsrecht in te schakelen voor advies en bijstand ter zake zekerheidsrechten. De belangen zijn immers vaak groot en discussies achteraf vaak kostbaar. Hieronder wordt het pand- en hypotheekrecht en de bankgarantie nader toegelicht.

Pandrecht

Een pandrecht kan worden gevestigd op roerende zaken (zoals voorraad en inventaris) en vorderingen (van de pandgever op derden). In zijn algemeenheid geldt dat een pandrecht wordt gevestigd middels een notariële akte of middels onderhands (bij de belastingdienst) geregistreerde akte.

Het pandrecht verschaft de pandhouder het recht om zich met voorrang boven andere schuldeisers te verhalen op de roerende zaak of vordering waarop het pandrecht is gevestigd.

Dit betekent dat in het geval de schuldenaar (pandgever) niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, de pandhouder de verpande roerende zaak kan executeren en zich kan verhalen op de executieopbrengst (recht van parate executie). Bij verpanding van een vordering kan de pandhouder zich verhalen door het innen van de verpande vordering (van de pandgever op een derde).

Deze bevoorrechte positie heeft de pandhouder ook ingeval van faillissement van de schuldenaar (separatistenpositie).

Hypotheekrecht

Een hypotheekrecht kan worden gevestigd op registergoederen, zoals onroerende zaken. Een hypotheekrecht wordt gevestigd middels een notariële akte, gevolgd door inschrijving van die akte in de daartoe bestemde registers.

De hypotheekakte vermeldt in ieder geval het registergoed waarop de hypotheek is gevestigd, het (maximum)bedrag waarvoor hypotheek is gevestigd en de vordering waarvoor de hypotheek is gevestigd.

Ingeval de schuldenaar (hypotheekgever) niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, kan de hypotheekhouder het verhypothekeerde goed executeren door middel van een openbare veiling en zich vervolgens (na aftrek van veiling- en executiekosten) verhalen op de executieopbrengst. Het is ook mogelijk om de rechter toestemming te vragen het registergoed (onderhands) aan een bepaalde koper te verkopen.

Evenals bij pandrecht heeft de hypotheekhouder deze bevoorrechte positie ook ingeval van faillissement van de schuldenaar (separatistenpositie).

Bankgarantie

Een bankgarantie is een overeenkomst waarin een bank garandeert om gedurende de looptijd van de bankgarantie een bepaald bedrag aan de begunstigde te betalen, indien aan de (formele) voorwaarden van de afgegeven garantie is voldaan.

Uitgangspunt is dat de bank op eerste (schriftelijk) verzoek van de begunstigde c.q. de crediteur het gegarandeerde bedrag uitbetaalt. Er zal dan (enkel) aan de formele voorwaarden voor het inroepen van de garantie moeten zijn voldaan. Het is dan ook van belang dat bij het opstellen van een bankgarantie goed wordt nagedacht over de voorwaarden die aan het trekken van de bankgarantie worden verbonden. Een advocaat ondernemingsrecht kan hierbij adviseren.

De debiteur zal in ieder geval willen voorkomen dat de bankgarantie wordt misbruikt. Ingeval de begunstigde bedrieglijk of willekeurig tot het inroepen van de bankgarantie overgaat, is de bank niet gehouden om tot uitbetaling onder de bankgarantie over te gaan.

In ruil voor de bankgarantie zal de bank zekerheid willen hebben dat zij haar onder de bankgarantie uitbetaalde gelden terug ontvangt. Dit wordt een contragarantie genoemd. Een contragarantie is een verklaring van de debiteur c.q. de opdrachtgever, dat hij de gelden die de bank op grond van de bankgarantie aan de begunstigde heeft betaald, aan de bank zal terugbetalen.

Today Advocaten te Eindhoven | Zekerheidsrechten: pand- en hypotheekrecht en bankgarantie

Onze ondernemingsrecht advocaten hebben specialistische kennis op het gebied van pand- en hypotheekrecht, bankgarantie en borgtocht. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een ondernemingsrecht advocaat van ons kantoor in Eindhoven.