Bedrijfsovername

Bedrijfsovername advocaat Eindhoven

Bedrijfsovernames bestaan er in verschillende soorten en maten. De meest voorkomende bedrijfsovernames zijn de overname van aandelen (aandelentransactie) en de overname van activa en passiva (activa passiva transactie). Er komt op juridisch vlak veel kijken bij een bedrijfsovername en de belangen zijn veelal groot.

De (potentiële) verkoper en de (potentiële) koper doen er dan ook verstandig aan om een gespecialiseerde bedrijfsovername advocaat in de arm te nemen. Een bedrijfsovername advocaat kan de juridische risico’s in kaart brengen en daarover adviseren. Ook kan een bedrijfsovername advocaat de onderhandelingen voeren en de benodigde overeenkomsten opstellen, zoals een geheimhoudingsovereenkomst, intentieovereenkomst en koopovereenkomst. Hieronder een algemene weergave van de te nemen stappen in een bedrijfsovername-traject.

Bedrijfsovername: te nemen stappen

Iedere bedrijfsovername is verschillend, maar in zijn algemeenheid vindt een overname plaats aan de hand van de volgende stappen:

Geheimhoudingsverklaring / Non Disclosure Agreement (NDA)

Voordat de verkoper en de koper allerlei bedrijfsgevoelige informatie uitwisselen, is het verstandig om geheimhoudingsafspraken te maken. Deze afspraken kunnen worden vastgelegd in een geheimhoudingsverklaring (zgn. Non Disclosure Agreement of NDA). De verkoper zal namelijk willen voorkomen dat er vertrouwelijke bedrijfsgegevens op straat komen te liggen. Lees meer….

Intentieverklaring / Letter of Intent (LoI)

In de intentieverklaring worden de intenties van de koper en verkoper vastgelegd op grond waarvan zij bereid zijn om met elkaar in zee te gaan. Het betreffen in de regel afspraken over de resterende onderhandelingen, waarbij kan worden gedacht aan afspraken over de uitgangspunten van de bedrijfsovername, het uitvoeren van een boekenonderzoek (Due Diligence), (opschortende) voorwaarden en het tijdsverloop van het overnameproces. Lees meer….

Boekenonderzoek / Due Diligence (DD)

Doel van het boekenonderzoek is om een beter beeld te krijgen van de te kopen onderneming. Bij de Due Diligence wordt de koper in de gelegenheid gesteld de boeken van de verkoper te onderzoeken. De koper doet dan onderzoek naar de juridische, financiële, commerciële en fiscale gang van zaken binnen de onderneming van de verkoper. De resultaten uit het boekenonderzoek kunnen van invloed zijn op de verdere onderhandelingen (bijvoorbeeld ten aanzien van de hoogte en wijze van betalen van de koopprijs, de te verstrekken garanties en vrijwaringen) en de inhoud van de koopovereenkomst. Lees meer….

Koopovereenkomst (Share Purchase Agreement of Asset Purchase Agreement)

De afspraken tussen partijen (koper en verkoper) moeten vervolgens in een koopovereenkomst worden vastgelegd. Daarin wordt opgenomen wat er wordt gekocht, voor welke prijs en tegen welke voorwaarden. Bij ‘voorwaarden’ kan worden gedacht aan garanties, vrijwaringen, zekerheden, geheimhouding, non-concurrentie etc. De voorwaarden zijn van wezenlijk belang voor zowel koper als verkoper en moeten tussen partijen uitonderhandeld worden. Bijstand van een bedrijfsovername advocaat is daarom essentieel voor zowel koper als verkoper. Wanner partijen overeenstemming bereiken over de inhoud van de koopovereenkomst kan deze worden ondertekend. Ingeval van koop van aandelen (SPA) vindt de levering daarvan plaats via een notariële akte van levering. Lees meer….

Today Advocaten te Eindhoven | Bedrijfsovername advocaat Eindhoven

Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies, juridische bijstand en begeleiding bij een (voorgenomen) bedrijfsovername. Onze advocaten ondernemingsrecht in Eindhoven hebben ruime ervaring met het bedrijfsovernameproces, van de geheimhoudingsverklaring tot en met de koopovereenkomst. Voor wat betreft de financiële aspecten van een bedrijfsovername werken wij geregeld samen met gespecialiseerde samenwerkingspartner(s). Wij kunnen dan ook het gehele financiële en juridische overname-traject begeleiden. Meer weten? Neem contact op.