Overgang van onderneming

Arbeidsrecht advocaat Eindhoven

Ter bescherming van de rechten van werknemers bij verkoop, fusie of splitsing zijn er speciale regels neergelegd in de wet. Deze regels staan in de Wet overgang van onderneming. In essentie bepaalt deze wet dat alle rechten en verplichtingen die op het tijdstip van de overgang voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, van rechtswege overgaan op de verkrijger, de nieuwe werkgever.

Wanneer is sprake van overgang van onderneming?

Er is er sprake van een overgang van onderneming indien de overgang van onderneming is gebaseerd op een (koop)overeenkomst, fusie of splitsing en de identiteit van de onderneming die overgaat (de economische eenheid) behouden blijft.

Of daadwerkelijk sprake is van een overgang van onderneming is niet altijd eenvoudig te bepalen. Per afzonderlijk geval zal, aan de hand van de specifieke feiten en omstandigheden, moeten worden beoordeeld of sprake is van een overgang van onderneming. Factoren die bij de beoordeling een rol kunnen spelen zijn onder meer: de aard van de betrokken onderneming, de aard van de eventueel overgenomen activa, het karakter van de overgenomen activiteiten, eventuele overname van de klantenkring en eventuele overname van het personeel.

Bij een aandelentransactie is geen sprake van overgang van onderneming. In dat geval blijft het personeel namelijk in dienst bij dezelfde vennootschap.

Gevolgen van overgang van onderneming

De werknemers komen automatisch in loondienst van de verkrijger. Alle rechten en plichten die de oude werkgever had, gaan kortweg over op de nieuwe werkgever. De werknemers behouden dezelfde arbeidsvoorwaarden, in principe ook die uit de CAO.

De oude werkgever blijft, naast de nieuwe werkgever, tot een jaar na de overgang hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen die zijn ontstaan vóór het tijdstip van de overgang van onderneming. De werknemer heeft in die periode dan ook de keuze om ofwel zijn oude werkgever ofwel zijn nieuwe werkgever aan te spreken.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden

Als gevolg van de overgang kan de verkrijger te maken krijgen met verschillende arbeidsvoorwaardenregimes binnen zijn onderneming. Dit is veelal onwenselijk. In de meeste gevallen zal de verkrijger de arbeidsvoorwaarden willen harmoniseren c.q. gelijktrekken.  Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden vóór of ten tijde van de overgang van onderneming is niet toegestaan, ook niet wanneer de werknemer daarmee instemt. Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden is in de praktijk daarom vaak een ingewikkeld proces.

Mogelijk dat in dit verband gebruik kan worden gemaakt van een in de arbeidsovereenkomst opgenomen eenzijdig wijzigingsbeding. Wel zal dan een zwaarwichtig bedrijfsbelang aanwezig moeten zijn en zal de wijziging redelijk moeten zijn.

Today Advocaten te Eindhoven | Overgang van onderneming

Advies, juridische bijstand en/of begeleiding nodig bij overgang van onderneming? Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven ben je aan het juiste adres. Neem contact op.