Europese betalingsbevelprocedure

Procesrecht advocaat Eindhoven

De Europese betalingsbevelprocedure maakt grensoverschrijdende invordering mogelijk van onbetwiste geldvorderingen, zulks in de vorm van een Europees betalingsbevel. Daardoor wordt de vordering direct verhaalbaar. De Europese betalingsbevelprocedure is dan ook een betrekkelijk eenvoudige een relatief goedkope manier om grensoverschrijdende onbetwiste geldvorderingen te incasseren.

Europese Betalingsbevelprocedure

De Europese betalingsbevelprocedure ziet er -kort weergegeven- als volgt uit:

Het verzoek om een Europees betalingsbevel wordt door de eisende partij door middel van een standaardformulier ingediend bij de bevoegde rechter in de taal van dat betreffende gerecht. In het verzoek moet de eiser de grondslag van de vordering en de bewijsmiddelen noemen. De bewijsmiddelen behoeven niet te worden overgelegd.

Na indiening onderzoekt het gerecht of het verzoek binnen het toepassingsgebied van de verordening valt, een grensoverschrijdende zaak betreft, betrekking heeft op een opeisbare vordering, of het gerecht bevoegd is van het verzoek kennis te nemen en of alle gegevens op de juiste wijze zijn ingevuld. Ook onderzoekt het gerecht of de vordering waarvoor een verzoek is ingediend gegrond lijkt. Hierbij zij opgemerkt dat de behandeling van het verzoek pas plaatsvindt nadat de griffierechten zijn betaald.

Als aan alle voorwaarden is voldaan, vaardigt het gerecht (normaliter) binnen dertig dagen na indiening van het verzoek, een Europees betalingsbevel uit. De rechtbank draagt er vervolgens zorg voor dat het Europees betalingsbevel overeenkomstig het nationale recht aan de verweerder wordt betekend of ter kennis wordt gebracht.

De verweerder wordt daarbij in de gelegenheid gesteld de vordering te voldoen, dan wel binnen dertig dagen na betekening of kennisgeving van het betalingsbevel een verweerschrift in te dienen. In dit verweerschrift hoeft de verweerder niet te vermelden op grond waarvan hij de vordering betwist. Hij kan volstaan met de enkele vermelding dat er verweer tegen het betalingsbevel wordt gevoerd, enige motivatie van de betwisting is niet vereist. Ook dit gaat door middel van het invullen van een standaardformulier.

Ingeval binnen de gestelde termijn van dertig dagen geen verweer tegen het betalingsbevel wordt gevoerd, dan wordt het betalingsbevel door de rechtbank ‘onverwijld’ uitvoerbaar verklaard en kan jegens verweerder tot executie van het betalingsbevel worden overgegaan.

Wordt tegen het uitgevaardigde betalingsbevel wel tijdig een verweerschrift ingediend, dan eindigt daarmee de Europese betalingsbevelprocedure. De procedure dient in dat geval worden voortgezet volgens de gewone (nationale) regels van burgerlijk procesrecht (dus als een procedure op tegenspraak) voor de bevoegde rechter, tenzij de eiser heeft aangegeven dat hij in dat geval geen voortzetting wenst.

Today Advocaten te Eindhoven | Europese Betalingsbevelprocedure

De advocaten van Today Advocaten in Eindhoven hebben ruime ervaring in het incasseren van (grensoverschrijdende) geldvorderingen. Indien je meer wilt weten over (internationale) incasso kunt u vrijblijvend contact opnemen met onze advocaten.