Doorstart na faillissement

Ingeval een B.V. niet meer aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, zou het (eigen) faillissement van  de B.V. kunnen worden aangevraagd. Wanneer het faillissement door de rechtbank wordt uitgesproken wordt een curator benoemd. Met de curator kan dan in onderhandeling worden gegaan om een doorstart te maken. Het is aan te bevelen om tijdig een advocaat ondernemingsrecht in de arm te nemen die begeleiding biedt bij de doorstart na faillissement. Hieronder wordt de ‘doorstart na faillissement’ toegelicht.

Doorstart na faillissement: overname activa van de curator

Een doorstart na faillissement betekent, kort gezegd, dat (levensvatbare) onderdelen van een failliete onderneming van de curator worden gekocht door een andere entiteit, veelal een nieuw opgerichte B.V. Overname van activa gebeurd via een zogenaamde ‘activa-transactie’.

Bij een doorstart kan worden gedacht aan overname van inventaris, voorraad, domeinnaam, klantenbestand, lopende orders, handelsnaam en andere intellectuele eigendomsrechten. De waarde van een doorstart zit over het algemeen in de goodwill van de failliete onderneming, zoals het klantenbestand, intellectuele eigendomsrechten en lopende orders. De schulden blijven achter in het faillissement.

Doorstart na faillissement: doorstartproces

De potentiële doorstarter doet er goed aan om spoedig na het faillissement contact te zoeken met de curator om de doorstartmogelijkheden te bespreken. De waarde van de onderneming zal immers in snel tempo dalen. Dit niet in de laatste plaats omdat leveranciers en klanten de onderneming zullen verlaten wanneer er onduidelijkheid blijft bestaan over de voortzetting van de onderneming.

Daar komt bij dat er meerdere potentiële kopers zouden kunnen aandienen, zoals concurrenten van de gefailleerde onderneming en een (nieuwe) vennootschap van de bestuurder van de gefailleerde onderneming. Ingeval er meerdere potentiële kopers zijn, zal de curator een biedingsproces op touw zetten. Iedere gegadigde krijgt dan dezelfde informatie op grond waarvan een bod op de activa kan worden uitgebracht. De partij die het beste bod uitbrengt zal vervolgens met de curator rond de tafel gaan om de details van de activa-transactie te bespreken.

Overname van personeel bij een doorstart

De doorstartende partij is niet verplicht om al het personeel mee over te nemen. Wel kan de doorstarter er voor kiezen om (bepaalde) personeelsleden een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. Dit gebeurt in de praktijk regelmatig. De doorstarter zal er wel rekening mee moeten houden dat bij overname van personeel mogelijk sprake zou kunnen zijn van ‘opvolgend werkgeverschap’, hetgeen consequenties heeft voor de ‘ketenregeling’ en de ‘transitievergoeding’.

Overname van contracten bij een doorstart

Bij een doorstart gaan ook andere contracten dan arbeidscontracten niet automatisch mee over op de doorstarter. De doorstarter zou mogelijk wel bepaalde contracten van de curator kunnen overnemen door middel van contractsovername. De andere contractspartij zal daar overigens wel mee moeten instemmen. Ingeval een contract, met instemming van de andere contractspartij, wordt overgenomen gaan alle rechten en plichten uit hoofde van het contract mee over, dus ook eventuele schulden.

Pre-pack – ‘stille bewindvoering’

Bij een pre-pack wordt vooruitlopend op een (eigen)faillissement een stille bewindvoerder aangewezen om -achter de schermen- een doorstart voor te bereiden. Bij het uitspreken van het faillissement wordt de stille bewindvoerder benoemd als curator en kan door partijen direct de gezamenlijk voorbereide doorstart worden geëffectueerd. De waardevermindering van de onderneming die optreedt nadat het faillissement is uitgesproken, wordt op deze wijze zo veel als mogelijk beperkt.

Today Advocaten te Eindhoven | Doorstart na faillissement

Bij Today Advocaten te Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies en bijstand over doorstart na faillissement. Neem contact op.