Onverschuldigde betaling

Contractenrecht advocaat Eindhoven

Degene die een ander zonder rechtsgrond een goed heeft gegeven, is gerechtigd dit van de ontvanger als onverschuldigd betaald terug te vorderen. Betreft de onverschuldigde betaling een geldsom, dan ontstaat er een verplichting van de ontvanger die geldsom terug te betalen.

Weigert de ontvanger een door jou onverschuldigd betaald bedrag of goed terug te geven? Discussie over een onverschuldigde betaling? Een advocaat van Today Advocaten in Eindhoven is jou graag van dienst.

Vordering en rechtsgevolgen

Onverschuldigde betaling is het verrichten van een prestatie aan een ander, zonder dat daarvoor een rechtsgrond is. Onverschuldigde betaling ziet dus niet enkel ziet op het (onverschuldigd) betalen van een geldsom, maar ook op het (onverschuldigd) leveren van een goed of dienst.

Bij een onverschuldigde betaling ontstaat er een verplichting tot ongedaanmaking van de verrichte prestatie. Het onverschuldigd betaalde bedrag of geleverde goed dient door de ontvanger te worden teruggeven.

Bij onverschuldigde betaling kan worden gedacht aan per ongeluk betalen op een verkeerde bankrekening, het dubbel betalen van een factuur, maar ook aan het aan een verkeerde persoon leveren van goederen (of diensten). Het onverschuldigd betaalde bedrag of goed kan dan worden teruggevorderd op grond van onverschuldigde betaling.

Indien ongedaanmaking niet mogelijk is, bijvoorbeeld ingeval er een dienst is verleend aan een verkeerde persoon (bijvoorbeeld het schilderen van een huis), dient in de volgende gevallen een vergoeding van de waarde van de geleverde prestatie (waardevergoeding) te worden betaald:

  • De ontvanger is door de prestatie verreikt. Bijvoorbeeld indien het huis meer waard is geworden doordat het is geschilderd;
  • Het is aan de ontvanger toe te rekenen dat de prestatie is verricht. Bijvoorbeeld indien sprake is van gerechtvaardigd vertrouwen van degene die de dienst heeft geleverd; hij is ervan uitgegaan een overeenkomst met de ontvanger te hebben gesloten ter zake het leveren van de dienst;
  • De ontvanger had er in toegestemd een tegenprestatie te verrichten.

Ontvanger te kwader trouw

Te kwader trouw betekent dat de ontvanger weet of vermoed dat de door hem ontvangen prestatie (bijvoorbeeld ontvangst van een geldsom) niet verschuldigd is verricht. In dat geval heeft de ontvanger het goed (bijvoorbeeld een geldsom) te kwader trouw aangenomen, met als gevolg dan hij zonder ingebrekestelling in verzuim is. De ontvanger is gedurende de periode dat hij het geldbedrag onterecht onder zich heeft gehad wettelijke rente verschuldigd.

Today Advocaten te Eindhoven | Onverschuldigde betaling

Mocht je meer informatie wensen over onverschuldigde betaling of wil je worden geadviseerd en/of bijgestaan in een geschil over onverschuldigde betaling? Neem dan contact op met een advocaat van advocatenkantoor Today Advocaten in Eindhoven.