Personenvennootschappen

Ondernemingsrecht advocaat Eindhoven

De personenvennootschap is een samenwerkingsverband tussen twee of meer (rechts)personen met het oogmerk om vermogensrechtelijk voordeel te behalen. De personenvennootschap vindt zijn grondslag in een overeenkomst. Anders dan bijvoorbeeld de BV en NV bezit de personenvennootschap geen rechtspersoonlijkheid.

In ons recht worden drie soorten personenvennootschappen onderscheiden: (i) Maatschap, (ii) vennootschap onder firma (VOF) en (iii) Commanditaire Vennootschap (CV).

Maatschap

De wet omschrijft de maatschap als volgt: ‘Maatschap is een overeenkomst waarbij twee of meerdere personen zich verbinden om iets in gemeenschap te brengen met het oogmerk om het daaruit ontstane voordeel met elkaar te delen.’

In zijn algemeenheid geldt dat de maatschap wordt gebruikt door personen die samen een beroep uitoefenen (zoals artsen, accountants en advocaten), terwijl de VOF wordt gebruikt door personen die samen een bedrijf uitoefenen.

Voor de oprichting van een maatschap gelden geen specifieke vormvereisten. Wel is het raadzaam om de onderlinge afspraken tussen de maten vast te (laten) leggen in een schriftelijke maatschapsovereenkomst. In deze overeenkomst kunnen afspraken worden gemaakt over inbreng in de gemeenschap (geld, arbeid, goederen e.d.), winstdeling en verdeling van bevoegdheden e.d.

Bij een overeenkomst met een maatschap zijn de individuele maten tegenover de wederpartij persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In beginsel betreft dit een aansprakelijkheid voor gelijke delen. De Hoge Raad heeft evenwel geoordeeld dat ingeval de maatschap uit hoofde van een door haar aanvaarde opdracht aansprakelijk is, de individuele maten jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor het geheel.

Vennootschap Onder Firma (VOF)

De wet omschrijft de VOF als volgt: ‘De vennootschap onder firma is de maatschap, tot de uitoefening van een bedrijf onder gemeenschappelijke naam aangegaan.’

De VOF is derhalve een bij overeenkomst aangegaan samenwerkingsverband tussen twee of meer vennoten. Evenals bij de maatschap is het raadzaam om de onderlinge afspraken tussen de vennoten vast te (laten) leggen in een schriftelijk vennootschapsovereenkomst.

De VOF heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar wel een afgescheiden vermogen. Dit betekent dat een schuldeiser van de VOF zich zowel op het afgescheiden vermogen als op het privévermogen van de vennoten  verhalen. Iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat de vennoten van een VOF hoofdelijk aansprakelijk zijn voor schulden van de vennootschap, waaronder begrepen de oude, reeds bestaande schulden. Dit geldt ook voor beherend vennoten van een Commanditaire Vennootschap (CV). Kortom, een nieuwe (beherend) vennoot is aansprakelijk voor oude schulden van de VOF (of CV).

Voorts heeft de Hoge Raad recentelijk geoordeeld dat het faillissement van de VOF niet noodzakelijkerwijs tevens het faillissement van de individuele vennoten met zich brengt. Dit omdat het (theoretisch) mogelijk is dat de individuele vennoot niet aan de vereisten voor faillissement voldoet.

Commanditaire Vennootschap (CV)

Een CV is vergelijkbaar met een VOF. Het grote verschil is dat er bij de CV twee soorten vennoten zijn, te weten: ‘beherende’ vennoten en ‘commanditaire’ (ook wel ‘stille’) vennoten.

De beherende vennoten houden zich bezig met het de (dagelijkse) activiteiten en het beheer van de vennootschap. Zij zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de CV.

De rol van de commanditaire vennoten beperkt zich tot geldschieter. Het is de commanditaire vennoten niet toegestaan om namens de CV (extern) rechtshandelingen te verrichten (zgn. ‘beheersverbod’). Uitgangspunt is dat de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoten is beperkt tot het bedrag dat zij in de CV hebben geïnvesteerd.

Ingeval de stille vennoten toch beheersdaden verrichten, dan zijn zij -in beginsel- hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden en verbintenissen van de vennootschap, als ware zij beherend vennoten. De Hoge Raad heeft in dit kader recentelijk geoordeeld dat onder omstandigheden deze (verstrekkende) aansprakelijkheidssanctie op het beheersverbod moet worden beperkt of zelf geheel achterwege moet blijven.

Today Advocaten te Eindhoven | Personenvennootschappen

Omdat de deelnemers grote vrijheid hebben bij het inrichten van de personenvennootschap is het van belang dat de onderlinge afspraken duidelijk worden vastgelegd in een contract. De advocaten ondernemingsrecht van Today Advocaten hebben specialistische kennis bij het opstellen van en adviseren over dergelijke contracten. Ook adviseren en procederen onze advocaten ondernemingsrecht over uiteenlopende kwesties rondom personenvennootschappen, waaronder geschillen tussen vennoten en maten en aansprakelijkheid van individuele vennoten en maten. Neem contact op.