Modellenrecht

Een modelrecht is een verbodsrecht dat bescherming biedt voor de vormgeving van stoffelijke objecten. Bescherming ontstaat in beginsel door depot van een model per land, voor de Benelux, internationaal of voor de gehele Europese Unie via het gemeenschapsmodel. De relevante regelgeving voor de beoordeling van de geldigheid en rechtsbescherming van een modelrecht is opgenomen in de modellenrichtlijn (ModRl), gecodificeerd in het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (BVIE), alsmede in de Gemeenschapsmodellenverordening (GmodVo).

Uit modellenrichtlijn volgt dat een “model” de verschijningsvorm is van een voortbrengsel of een deel ervan, die wordt afgeleid uit de kenmerken van met name de lijnen, de omtrek, de kleuren, de vorm, de textuur en/of de materialen van het voortbrengsel zelf en/of de versiering ervan. Een model wordt door een modelrecht beschermd voor zover het (i) nieuw is en een (ii) eigen karakter heeft.

Een model wordt geacht een “eigen karakter” te hebben, indien de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker maakt, verschilt van de algemene indruk die bij die gebruiker wordt gewekt door modellen die vóór de datum van indiening van de aanvraag, voor het publiek beschikbaar zijn gesteld. Bij beoordeling van het eigen karakter wordt rekening gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

Het feit dat een modelrecht is gedeponeerd betekent overigens nog niet per definitie dat sprake is van een geldig modelrecht. Om de geldigheid van en modelrecht te beoordelen, dient een onderzoek te worden uitgevoerd naar (modellen van) de betreffende producten/voorwerpen die aanwezig waren op het moment van de modelregistratie (een zogeheten “prior art” onderzoek naar het vormgevingserfgoed). Indien er al andere vergelijkbare producten/voorwerpen op de markt waren, voldoet de modelregistratie mogelijk niet aan voornoemde geldigheidsvereisten.

Inbreuk op modelrecht

Bij de beoordeling van de vraag met de verhandeling van een product inbreuk wordt gemaakt op een modelrecht, dient het product te worden vergeleken met het (geregistreerde) model. Bij deze vergelijking is de “algemene indruk” van een “geïnformeerde gebruiker” van belang

Handhaving van modelrecht

Een houder van een modelrecht heeft verregaande mogelijkheden om haar modelrecht te handhaven. Zo kan de modelhouder, naast het vorderen van een verbod op het gebruiken van het model, op grond van haar modelrecht vernietiging van de inbreukmakende producten vorderen. Ook kan zij volledige schadevergoeding vorderen, inclusief volledige proceskostenveroordeling. Om de schade vast te kunnen stellen, kan de modelhouder tevens inzage in de administratie van de inbreukmakende partij vorderen.

Today Advocaten te Eindhoven | Modellenrecht

Wanneer je wenst te worden geadviseerd op het gebied van het modellenrecht, neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor.