Algemene voorwaarden

Ondernemingsrecht advocaat Eindhoven

Veel bedrijven maken bij het sluiten van overeenkomsten gebruik van algemene voorwaarden (ook wel ‘de kleine lettertjes’). Algemene voorwaarden zijn algemene bedingen die door de gebruiker standaard in overeenkomsten worden opgenomen. Deze bedingen zien niet zozeer op de kern van de overeenkomst maar op de randvoorwaarden. Daarbij kan worden gedacht aan bedingen over levertijd, betaling en aansprakelijkheid. De wet geeft de spelregels aan voor het gebruik van en de gebondenheid aan algemene voorwaarden. Hieronder een korte toelichting. 

Toepasselijkheid

Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit geldt ook voor de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. De gebruiker zal de algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaren, bijvoorbeeld in de offerte (aanbod). De algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn na instemming (aanvaarding) door de wederpartij.

Informatieplicht

Op straffe van vernietigbaarheid dient de gebruiker van de algemene voorwaarden de wederpartij een redelijke mogelijkheid te bieden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen. Uitgangspunt daarbij is dat de gebruiker de algemene voorwaarden vόόr of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij ter hand moet hebben gesteld. Dit kan door het toezenden of overhandigen van de algemenen voorwaarden. De bewijslast ter zake het ter hand stellen rust op de gebruiker van de algemene voorwaarden.

In bepaalde uitzonderingsgevallen behoeven de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld te worden. Zo kan indien terhandstelling van de algemene voorwaarden ‘redelijkerwijs niet mogelijk is’, de gebruiker (toch) aan zijn informatieplicht voldoen door aan de wederpartij bekend te maken dat de algemene voorwaarden bij hem ter inzage liggen (of bij een Kamer van Koophandel dan wel gerechtsgriffie). Daarbij moet tevens worden vermeld dat de algemene voorwaarden op verzoek zullen worden toegezonden. Bij een dergelijke uitzondering op de terhandstelling kan gedacht worden aan het kopen van een treinticket uit een automaat. Een andere uitzondering op de terhandstelling is ingeval de wederpartij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met de algemene voorwaarden bekend is of geacht kan worden daarmee bekend te zijn.

Ingeval van elektronisch gesloten overeenkomsten (internet) volstaat terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden langs elektronische weg, bijvoorbeeld per email of via een duidelijke downloadbutton. De terbeschikkingstelling van de algemene voorwaarden dient dan op een zodanige wijze te geschieden dat de wederpartij de algemene voorwaarden kan opslaan, zodat deze op een later moment voor de wederpartij toegankelijk zijn.

Onredelijk bezwarend

Een beding in de algemene voorwaarden dat ‘onredelijk bezwarend’ is voor de wederpartij kan door de wederpartij worden vernietigd. Bij de beoordeling moet worden gelet op alle omstandigheden van het geval, waaronder op de aard en inhoud van de overeenkomst.

Ingeval de wederpartij een consument is kan deze bovendien een beroep doen op de in de wet genoemde zwarte en/of grijze lijst, waarin met betrekking tot een aantal specifieke bedingen bij voorbaat vast staat dat ze onredelijk bezwarend zijn (zwarte lijst), of dat wordt vermoed dat ze onredelijk bezwarend zijn (grijze lijst).

Battle of the forms

In de praktijk komt het geregeld voor dat contractspartijen naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen (verkoop- en leveringsvoorwaarden van verkoper en inkoopvoorwaarden van inkoper). Het is dan de vraag welke van de algemene voorwaarden van toepassing zijn op de overeenkomst (“battle of the forms”).

Hoofdregel is dat die algemene voorwaarden van toepassing zijn waarnaar het eerst wordt verwezen, tenzij bij de aanvaarding de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen.

Het kan dus voorkomen dat partijen over en weer de algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wijzen (en deze dus niet van toepassing zijn), maar dat er wel overeenstemming is bereikt over de kern c.q. de essentiële onderdelen van de overeenkomst.

Today Advocaten te Eindhoven | Algemene Voorwaarden

Om de juridische positie van de onderneming te verstevigen is het gebruiken van een goede set algemene voorwaarden een must. Het is van belang dat de inhoud van de algemene voorwaarden specifiek is afgestemd op de manier waarop de onderneming zaken doet. Het opstellen van algemene voorwaarden is dan ook  maatwerk.

De advocaten bij Today Advocaten te Eindhoven hebben ruime ervaring in het opstellen van algemene voorwaarden. Ook het adviseren en procederen omtrent algemene voorwaarden behoort tot de specialismen van Today Advocaten te Eindhoven. Vragen over algemene voorwaarden? Neem contact op.