Distributieovereenkomst

Ondernemingsrecht advocaat Eindhoven

Een distributieovereenkomst is een overeenkomst tussen een leverancier en een distributeur, op grond waarvan de distributeur voor eigen rekening en risico producten van de leverancier koopt, om deze producten vervolgens zelf door te verkopen.

Een distributieovereenkomst wordt doorgaans opgevat als een raamovereenkomst, die (toekomstige) leverings- en afnameafspraken tussen twee commerciële partijen bevat. Uit die overeenkomst vloeien vervolgens losse koopovereenkomsten voort.

Inhoud van een distributieovereenkomst

De distributieovereenkomst is niet in de wet geregeld. Het staat partijen in beginsel vrij om de distributiesamenwerking vorm te geven. Hieronder wordt een aantal onderwerpen beschreven die van belang zijn bij (het opstellen van) een distributieovereenkomst.

Producten en prijzen

Op basis van de distributieovereenkomst is de leverancier gehouden om tegen bepaalde voorwaarden producten aan de distributeur te leveren. Het is raadzaam om de producten(groepen) die onder de distributieovereenkomst vallen te benoemen, zodat daar later geen discussies over hoeven te worden gevoerd.

In een distributieovereenkomst zijn meestal bepalingen opgenomen over (inkoop) prijzen en kortingen bij grotere afnames. Het is de leverancier niet toegestaan om vaste verkoopprijzen aan de distributeur op te leggen. De distributeur bepaalt zelf zijn verkoopprijzen (en marges). Ook komt het voor dat er een minimumafname wordt afgesproken. Een dergelijke afspraak is in veel gevallen echter niet in het belang van de distributeur.

Exclusiviteit

In een distributieovereenkomst worden geregeld exclusiviteitsafspraken vastgelegd. In dat geval verleent de leverancier aan de distributeur exclusiviteit in een bepaald gebied. De leverancier verplicht zich dan om in dat gebied enkel aan een bepaalde distributeur te leveren. De distributeur verplicht zich dan om enkel in dat gebied actief de producten aan te bieden. De distributeur is overigens wel gerechtigd om aan kopers van buiten het gebied te leveren.

Verder zouden er bijvoorbeeld afspraken kunnen worden gemaakt over de vraag of de leverancier zelf of via agenten in het gebied mag leveren en over de vraag of de distributeur ook producten van concurrenten van de leverancier mag verkopen.

Duur en beëindiging

Een distributieovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd is in principe niet opzegbaar. Opzegging is enkel mogelijk ingeval partijen een tussentijdse opzegmogelijkheid zijn overeengekomen of als sprake is van onvoorziene omstandigheden die niet voor rekening van de opzeggende partij komen en die van zo ernstige aard zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid instandhouding van de overeenkomst tot het overeengekomen tijdstip niet mag verwachten. Dit laatste volgt uit de rechtspraak. Het is hoe dan ook aan te raden om een bepaling in de distributieovereenkomst op te nemen die een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid biedt.

Een distributieovereenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan is in principe opzegbaar. In dit verband heeft de Hoge Raad in zijn arrest ‘Gemeente De Ronde Venen/Stedin’ overwogen: “Of en, zo ja, onder welke voorwaarden [een duurovereenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd] opzegbaar is, wordt bepaald door de inhoud daarvan en door de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Indien, zoals hier, wet en overeenkomst niet voorzien in een regeling van de opzegging, geldt dat de overeenkomst in beginsel opzegbaar is. De eisen van redelijkheid en billijkheid kunnen in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval meebrengen dat opzegging slechts mogelijk is indien een voldoende zwaarwegende grond voor de opzegging bestaat (HR 3 december 1999, LJN AA3821, NJ 2000/120). Uit diezelfde eisen kan, eveneens in verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval, voortvloeien dat een bepaalde opzegtermijn in acht moet worden genomen of dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van een (schade)vergoeding.“.

Het is dan ook aan te raden om schriftelijke afspraken te maken over de opzegging van een distributieovereenkomst voor onbepaalde tijd. Zo kan worden vastgelegd onder welke omstandigheden de overeenkomst mag worden opgezegd, welke opzegtermijnen gelden en of er een vergoeding moet worden betaald bij beëindiging.

Overige

In een distributieovereenkomst kunnen verder een concurrentiebeding, bepalingen over garantie en aansprakelijkheid en afspraken over het gebruik van een merknaam worden opgenomen. Ook is het aan te raden om afspraken vast te leggen over het toepasselijke recht en de bevoegde rechter (of arbitrage).

Al met al is het raadzaam een advocaat in te schakelen die kan adviseren bij het opstellen (en beëindigen) van een distributieovereenkomst. Duidelijk vastgelegde afspraken verkleint de kans op discussies achteraf.

Distributieovereenkomst of agentuurovereenkomst?

De agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij, de principaal, aan de andere partij, de handelsagent, opdraagt en deze zich verbindt, voor een bepaalde of een onbepaalde tijd en tegen beloning (provisie) bij de totstandkoming van overeenkomsten bemiddeling te verlenen, en deze eventueel op naam en voor rekening van de principaal te sluiten zonder aan deze ondergeschikt te zijn. Het verschil met de distributieovereenkomst is dat bij die overeenkomst de koopovereenkomsten door de distributeur op eigen naam worden gesloten. Hij kan de producten vervolgens zelfstandig doorverkopen.

Today Advocaten te Eindhoven | Distributieovereenkomst

Het is aan te raden om bij het aangaan en beëindigen van een distributieovereenkomst een advocaat in te schakelen. De advocaten van Today Advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen, adviseren over en procederen over distributieovereenkomsten. Bij onze ondernemingsrecht advocaten ben je dan ook aan het juiste adres voor advies en bijstand op het gebied van de distributieovereenkomst. Neem contact op.