Ontbinding van een huurovereenkomst

Vastgoedrecht – Huurrecht advocaat Eindhoven

Wanneer een contractspartij tekortschiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen c.q. wanpresteert, dan heeft de andere contractspartij de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wel dient de tekortkoming de ontbinding te rechtvaardigen. Verder dient de tekortkomende partij ‘in verzuim’ te zijn.

Hoofdregel is dat verzuim pas intreedt nadat de schuldenaar (schriftelijk) in gebreke is gesteld. Middels een (schriftelijke) ingebrekestelling wordt de tekortschietende partij de gelegenheid gegeven om binnen een bepaalde termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen. Indien de tekortschietende partij binnen de gestelde termijn zijn contractuele verplichtingen niet alsnog heeft nagekomen, treedt het verzuim in. Verzuim kan ook intreden als er sprake is van overschrijding van een fatale termijn of indien uit mededelingen of gedragingen van de schuldenaar blijkt dat hij niet gaat nakomen.

Naast ontbinding kan er ook schadevergoeding worden gevorderd.

Huur: Ontbinding huurovereenkomst door verhuurder

Hoofdregel is dat een huurovereenkomst niet buitengerechtelijk kan worden ontbonden. Dit betekent dat (in beginsel) alleen de rechter een huurovereenkomst kan ontbinden.

De meest belangrijke verplichtingen van een huurder zijn het tijdig betalen van de huur en het gedragen als een goed huurder. Indien de huurder zijn verplichtingen niet nakomt kan dit reden zijn om de huurovereenkomst te (laten) ontbinden.

In zijn algemeenheid geldt dat een rechter een huurovereenkomst voor woon- of bedrijfsruimte pas zal ontbinden wanneer sprake is van een huurachterstand van ten minste drie maanden. Het stelselmatig niet (tijdig) betalen van de huur door de huurder kan ook een grond zijn om de huurovereenkomst te ontbinden.

Voor wat betreft de verplichting van de huurder om zich te gedragen als een goed huurder: voorbeelden van situaties waarin een huurder zich niet gedraagt als goed huurder zijn: er is sprake van illegale onderverhuur, huurder veroorzaakt overlast, het gehuurde wordt niet gebruikt conform de bestemming en ingeval er niet geoorloofde veranderingen aan het gehuurde worden aangebracht.

Bij huur van woonruimte kan een rechter de huurder een termijn geven van (maximaal) een maand om zijn huurverplichtingen alsnog na te komen (zogenaamde “terme de grace”). De ontbinding wordt afgewezen wanneer de huurder binnen die termijn alsnog zijn verplichtingen nakomt.

Huur: Ontbinding huurovereenkomst door de huurder

Ook de huurder kan de huurovereenkomst ontbinden. Reden daarvoor kan zijn dat (ernstige) gebreken aan het gehuurde niet door de verhuurder worden verholpen. Gedeeltelijke (partiële) ontbinding van de huurovereenkomst is ook mogelijk. Dit leidt tot huurprijsvermindering. Deze vorm van ontbinding moet via de rechter verlopen. De huurder kan de (gehele) huurovereenkomst wel buitengerechtelijk ontbinden.

Today Advocaten te Eindhoven | Ontbinding huurovereenkomst

Op zoek naar een advocaat huurrecht in Eindhoven? Neem contact op.