Financieringsvoorbehoud en boetes bij de koop van een woning

Vastgoedrecht advocaat Eindhoven

In de meeste koopovereenkomsten van onroerend goed is bepaald dat ingeval één van de contractspartijen zijn verplichtingen niet correct nakomt, de andere contractspartij de koopovereenkomst kan ontbinden ofwel nakoming kan vorderen. In beide gevallen kan de verkoper dan tevens -een door de koper verbeurde- boete vorderen. In de praktijk komen dergelijke vorderingen geregeld voor in gevallen waarin de koper -niet op de juiste wijze- een beroep doet op de in de koopovereenkomst opgenomen bepaling betreffende een ‘financieringsvoorbehoud’. Deze bijdrage gaat over financieringsvoorbehoud en boetes bij de koop van een woning.

Financieringsvoorbehoud

In veel gevallen wordt in een koopovereenkomst ter zake onroerend goed een ‘financieringsvoorbehoud’ opgenomen. Ingeval de koper de financiering voor de aankoop van de woning (hypotheek) niet verkrijgt, kan hij een beroep doen op het financieringsvoorbehoud en de koopovereenkomst ontbinden. De koper wordt dan bevrijd van zijn verplichtingen tegenover de verkoper.

De koper dient daarbij wel aan een aantal vereisten te voldoen. Zo zal de koper zich volgens een (standaard) NVM-koopakte moeten inspannen om de hypotheek te verkrijgen en zal door de koper een (of meer) schriftelijke afwijzing moeten worden overgelegd. De afwijzing dient ‘goed gedocumenteerd’ te zijn. Hierbij is van belang dat de verkoper een goed beeld kan vormen of er door de koper terecht een beroep op het financieringsvoorbehoud wordt gedaan c.q. dat door de koper een reële financieringsaanvraag is gedaan. Het is daarom aan te bevelen om naast de afwijzingsbrieven ook de onderliggende hypotheekaanvragen aan de verkoper te verstrekken.

Het verstrekken van een afwijzing met de enkele mededeling dat ‘de hypotheek niet kan worden verstrekt’ zal in principe onvoldoende zijn om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk een reële hypotheekaanvraag is ingediend. Een beroep op het financieringsvoorbehoud dient verder tijdig, binnen de overeengekomen termijn, te worden gedaan. Hierbij geldt dat geen rechtsgeldig beroep op het financieringsvoorbehoud wordt gedaan indien na het verstrijken van de termijn (alsnog) een ‘goed gedocumenteerde’ afwijzing wordt overgelegd.

Boete

Het is voor een koper die een beroep doet op een financieringsvoorbehoud van groot belang dat hij aan de vereisten voldoet. In de meeste koopovereenkomsten van onroerend goed is namelijk bepaald dat ingeval één van de contractspartijen zijn verplichtingen niet correct nakomt, de andere contractspartij de koopovereenkomst kan ontbinden en daarbij een boete van 10% van de koopprijs kan vorderen ofwel de koopovereenkomst in stand kan laten en de tekortschietende partij om nakoming kan vorderen. In dit laatste geval kan ook een boete worden gevorderd van meestal 3 promille van de koopsom per dag dat de wederpartij niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet (bij een koopsom van € 300.000 is dit € 900 per dag). Wel zou een rechter een verbeurde boete kunnen matigen.

Al met al zal een beroep op het financieringsvoorbehoud niet moeten worden onderschat. Zowel koper als verkoper doen er dan ook goed aan om tijdig juridisch advies in te winnen.

Today Advocaten te Eindhoven |Financieringsvoorbehoud en boetes bij de koop van een woning

Bij Today Advocaten te Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies en bijstand over koopcontracten, financieringsvoorbehoud, ontbinding van koopcontracten en boetes. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.