Bedrijfsovername: Koopovereenkomst 

Wanneer de resultaten uit het Due Diligence onderzoek geen aanleiding geven om van de koop af te zien, zullen partijen de koopovereenkomst met elkaar uit moeten onderhandelen. De exacte inhoud van de koopovereenkomst hangt af van de omstandigheden van het geval. Een aantal bepalingen staan in zijn algemeenheid in de koopovereenkomst opgenomen, zoals koopsom, zekerheden en garanties.

Hieronder wordt op hoofdlijnen een aantal punten toegelicht die een rol spelen bij (de totstandkoming van) de koopovereenkomst.

Share Purchase Agreement of Asset Purchase Agreement?

Er zal allereerst een keuze moeten worden gemaakt tussen een aandelentransactie (Share Purchase Agreement of SPA genoemd) en een activa/passiva transactie (Asset Purchase Agreement of APA genoemd).

Bij een aandelentransactie wordt de gehele onderneming, inclusief alle activa en passiva, overgenomen. De levering vindt plaats via een notariële akte.

Bij een activa passiva transactie kiest de koper ervoor om enkel een gedeelte van de onderneming over te nemen. De (meeste) passiva kunnen dan achterblijven bij de verkoper, bijvoorbeeld bepaalde claims en/of schulden. Dit laatste is een voordeel ten opzichte van de aandelentransactie. Nadeel is echter dat de gekochte activa en passiva afzonderlijk, op de bij wet voorgeschreven wijze, moeten worden overgedragen. Daarnaast zal bij een activa passiva transactie rekening moeten worden gehouden met arbeidsrechtelijke aspecten ter zake overgang van onderneming.

Koopovereenkomst: Koopsom

De koopsom wordt door verschillende factoren bepaald. De koopprijs hangt onder meer af van de financiële resultaten van de onderneming, de wijze van financiering van de onderneming en de toekomstperspectieven. Ook de manier waarop de koopsom wordt gefinancierd door de koper kan invloed hebben op de hoogte. Hierbij kan worden gedacht aan het verstrekken van een (achtergestelde) lening door verkoper aan koper of aan een earn-out regeling, waarbij (een deel van) de koopsom in termijnen wordt betaald en afhankelijk is van de in de toekomst te behalen resultaten van de onderneming.

Koopovereenkomst: Zekerheden

De koper zal het belangrijk vinden dat wanneer hij een claim heeft op de verkoper, deze ook kan worden verhaald. Dit verhaalsrisico kan worden afgedekt door de verkoper zekerheid te laten verstrekken, bijvoorbeeld door een bankgarantie te laten stellen of door een gedeelte van de koopsom (voor een bepaalde tijd) op een zogenaamde ‘escrow account’ bij een notaris te parkeren. Ook zou een borgstelling kunnen worden afgegeven voor de verplichtingen van de verkoper.

Koopovereenkomst: Garanties

Garanties vormen een belangrijk onderdeel van de koopovereenkomst. Garanties worden doorgaans in de koopovereenkomst opgenomen om bepaalde risico’s af te dekken. De risico’s komen veelal aan het licht door het Due Diligence onderzoek.

De koper zal de zekerheid willen hebben dat de belangrijke zaken binnen de onderneming op orde zijn en zal daarom garanties en vrijwaringen van de verkoper verlangen. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan garanties (en vrijwaringen) ten aanzien van de financiële cijfers, overeenkomsten, onroerende zaken en (de afwezigheid van) claims van derden en juridische procedures.

Today Advocaten te Eindhoven | Koopovereenkomst

Bij de advocaten van Today Advocaten in Eindhoven ben je aan het juiste adres voor advies, juridische bijstand en begeleiding bij bedrijfsovernames. Onze advocaten hebben ruime ervaring met het opstellen van koopovereenkomsten. Voor meer informatie kun je contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.