Buitengerechtelijke incassokosten

De redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, ofwel de buitengerechtelijke incassokosten, komen voor vergoeding in aanmerking (artikel 6:96 lid 2 onder c BW). Dit betekent dat naast de hoofdsom en wettelijke (handels)rente ook de buitengerechtelijke incassokosten op de schuldenaar kunnen worden verhaald.

De kosten die worden gemaakt voor het incasseren van de vordering moeten redelijk en noodzakelijk zijn om de vergoeding te verkrijgen.

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten

De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt bepaald aan de hand van het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’ en de daaruit volgende staffel. Het besluit vloeit voort uit de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

De regeling voor de buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit overeenkomsten tot betaling van een geldsom. De regeling is niet van toepassing op bijvoorbeeld een vordering op grond van schadevergoeding.

De buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal € 6.775.

Debiteur: consument of zakelijk?

Van het besluit kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken ingeval de debiteur een consument is. Professionele partijen kunnen onderling bij overeenkomst (bijvoorbeeld in de algemene voorwaarden) wel van het besluit afwijken.

Bij het incasseren van vorderingen op consumenten geldt dat de schuldenaar in verzuim moet zijn en een zogenaamde “veertiendagenbrief” moet hebben ontvangen. Hierin moet de schuldeiser de consument schuldenaar alsnog de gelegenheid geven om tot betaling van de vordering over te gaan. Wanneer de veertiendagentermijn is verstreken, kan de schuldeiser aanspraak maken op de buitengerechtelijke incassokosten.

Wanneer sprake is van een overeenkomst tussen professionele partijen, dan is de vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken.

Today Advocaten te Eindhoven | Buitengerechtelijke incassokosten

Wil je je vordering laten incasseren door Today Advocaten? Neem dan contact op met een van onze advocaten in Eindhoven.