Wettelijke rente en wettelijke handelsrente

Wettelijke (handels)rente is de schadevergoeding die verschuldigd is wegens te laat betalen.

Naast de hoofdsom en de buitengerechtelijke incassokosten kan dus ook de wettelijke (handels)rente op de schuldenaar worden verhaald.

Wettelijke rente
De wettelijke rente is pas door de schuldenaar (natuurlijk persoon) verschuldigd vanaf het moment dat hij in verzuim is. Hoofdregel is dat verzuim pas intreedt nadat de schuldenaar in gebreke is gesteld. Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarin de schuldenaar een termijn wordt gesteld waarbinnen hij (alsnog) aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien binnen deze termijn niet alsnog is betaald, treedt het verzuim in. Verzuim kan ook intreden als er sprake is van overschrijding van een fatale termijn of indien uit mededelingen of gedragingen van de schuldenaar blijkt dat hij niet gaat nakomen.

Wettelijke handelsrente
Bij handelsovereenkomsten is niet de wettelijke rente, maar de wettelijke handelsrente van toepassing. Handelsovereenkomsten zijn overeenkomsten tussen bedrijven (en overheidsinstanties) onderling.

Voor de verschuldigdheid van de wettelijke handelsrente is geen verzuim vereist. De wettelijke handelsrente is verschuldigd met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als uiterste dag van betaling. Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke rente verschuldigd: (i) vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen, of (i) indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de prestatie is ontvangen.

De wettelijke handelsrente is veel hoger dan de wettelijke rente (respectievelijk circa 8% en 2%).

Today Advocaten te Eindhoven | Wettelijke rente en wettelijke handelsrente
Voor meer informatie over wettelijke (handels)rente kunt u contact opnemen met een van onze advocaten in Eindhoven.